സ്റ്റീം ഹോസ്

  • സ്റ്റീം ഹോസ് ST250

    സ്റ്റീം ഹോസ് ST250

    ഞങ്ങളുടെ 17 ബാർ റെഡ് സ്റ്റീം ഹോസ് സ്റ്റീം, ഫ്ലൂയിഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ആപ്ലിക്കേഷനുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മികച്ച ഉയർന്ന സമ്മർദ്ദ പ്രതിരോധം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.മെറ്റീരിയൽ നൽകുന്ന മികച്ച കാലാവസ്ഥാ പ്രതിരോധം കാരണം ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള EPDM റബ്ബറിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പ്രത്യേക ഹോസ് നിർമ്മിക്കുന്നത്.