വ്യാവസായിക റബ്ബർ ഹോസ്

 • UHMWPE കെമിക്കൽ സക്ഷൻ & ഡിസ്ചാർജ് ഹോസ് 20bar/300psi- CSD300

  UHMWPE കെമിക്കൽ സക്ഷൻ & ഡിസ്ചാർജ് ഹോസ് 20bar/300psi- CSD300

  കെമിക്കൽ പ്ലാന്റ്, പെയിന്റ് ഫാക്ടറി, ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഫാക്ടറി, കെമിക്കൽ ടാങ്കർ, മലിനജല സംസ്കരണ പ്ലാന്റ്, മറ്റ് വ്യവസായങ്ങൾ എന്നിവയിൽ രാസവസ്തുക്കൾ എത്തിക്കുന്നതിനും രാസ മലിനജല സംസ്കരണത്തിനും കെമിക്കൽ റബ്ബർ ഹോസ് പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്നു.മിക്ക രാസവസ്തുക്കളും വലിച്ചെടുക്കുന്നതിനും പുറന്തള്ളുന്നതിനും ഇത് ഉപയോഗിക്കാം.
 • UHMWPE കെമിക്കൽ സക്ഷൻ & ഡിസ്ചാർജ് ഹോസ് CSD230

  UHMWPE കെമിക്കൽ സക്ഷൻ & ഡിസ്ചാർജ് ഹോസ് CSD230

  കെമിക്കൽ പ്ലാന്റ്, പെയിന്റ് ഫാക്ടറി, ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഫാക്ടറി, കെമിക്കൽ ടാങ്കർ, മലിനജല സംസ്കരണ പ്ലാന്റ്, മറ്റ് വ്യവസായങ്ങൾ എന്നിവയിൽ രാസവസ്തുക്കൾ എത്തിക്കുന്നതിനും രാസ മലിനജല സംസ്കരണത്തിനും കെമിക്കൽ റബ്ബർ ഹോസ് പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്നു.മിക്ക രാസവസ്തുക്കളും വലിച്ചെടുക്കുന്നതിനും പുറന്തള്ളുന്നതിനും ഇത് ഉപയോഗിക്കാം.
 • UHMWPE കെമിക്കൽ ഡെലിവറി ഹോസ് 10bar /150psi – CD150

  UHMWPE കെമിക്കൽ ഡെലിവറി ഹോസ് 10bar /150psi – CD150

  കെമിക്കൽ പ്ലാന്റ്, പെയിന്റ് ഫാക്ടറി, ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഫാക്ടറി, കെമിക്കൽ ടാങ്കർ, മലിനജല സംസ്കരണ പ്ലാന്റ്, മറ്റ് വ്യവസായങ്ങൾ എന്നിവയിൽ രാസവസ്തുക്കൾ എത്തിക്കുന്നതിനും രാസ മലിനജല സംസ്കരണത്തിനും കെമിക്കൽ റബ്ബർ ഹോസ് പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്നു.മിക്ക രാസവസ്തുക്കളും വലിച്ചെടുക്കുന്നതിനും പുറന്തള്ളുന്നതിനും ഇത് ഉപയോഗിക്കാം.
 • UHMWPE കെമിക്കൽ ഡെലിവറി ഹോസ് 15 ബാർ/230psi – CD230

  UHMWPE കെമിക്കൽ ഡെലിവറി ഹോസ് 15 ബാർ/230psi – CD230

  കെമിക്കൽ പ്ലാന്റ്, പെയിന്റ് ഫാക്ടറി, ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഫാക്ടറി, കെമിക്കൽ ടാങ്കർ, മലിനജല സംസ്കരണ പ്ലാന്റ്, മറ്റ് വ്യവസായങ്ങൾ എന്നിവയിൽ രാസവസ്തുക്കൾ എത്തിക്കുന്നതിനും രാസ മലിനജല സംസ്കരണത്തിനും കെമിക്കൽ റബ്ബർ ഹോസ് പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്നു.മിക്ക രാസവസ്തുക്കളും വലിച്ചെടുക്കുന്നതിനും പുറന്തള്ളുന്നതിനും ഇത് ഉപയോഗിക്കാം.
 • UHMWPE കെമിക്കൽ ഡെലിവറി ഹോസ് 20bar/300psi – CD300

  UHMWPE കെമിക്കൽ ഡെലിവറി ഹോസ് 20bar/300psi – CD300

  കെമിക്കൽ പ്ലാന്റ്, പെയിന്റ് ഫാക്ടറി, ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഫാക്ടറി, കെമിക്കൽ ടാങ്കർ, മലിനജല സംസ്കരണ പ്ലാന്റ്, മറ്റ് വ്യവസായങ്ങൾ എന്നിവയിൽ രാസവസ്തുക്കൾ എത്തിക്കുന്നതിനും രാസ മലിനജല സംസ്കരണത്തിനും കെമിക്കൽ റബ്ബർ ഹോസ് പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്നു.മിക്ക രാസവസ്തുക്കളും വലിച്ചെടുക്കുന്നതിനും പുറന്തള്ളുന്നതിനും ഇത് ഉപയോഗിക്കാം.
 • UHMWPE കെമിക്കൽ സക്ഷൻ & ഡിസ്ചാർജ് ഹോസ് 10bar/150 psi CSD150

  UHMWPE കെമിക്കൽ സക്ഷൻ & ഡിസ്ചാർജ് ഹോസ് 10bar/150 psi CSD150

  കെമിക്കൽ പ്ലാന്റ്, പെയിന്റ് ഫാക്ടറി, ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഫാക്ടറി, കെമിക്കൽ ടാങ്കർ, മലിനജല സംസ്കരണ പ്ലാന്റ്, മറ്റ് വ്യവസായങ്ങൾ എന്നിവയിൽ രാസവസ്തുക്കൾ എത്തിക്കുന്നതിനും രാസ മലിനജല സംസ്കരണത്തിനും കെമിക്കൽ റബ്ബർ ഹോസ് പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്നു.മിക്ക രാസവസ്തുക്കളും വലിച്ചെടുക്കുന്നതിനും പുറന്തള്ളുന്നതിനും ഇത് ഉപയോഗിക്കാം.
 • 4 സ്റ്റീൽ വയർ ഹൈ പ്രഷർ കോൺക്രീറ്റ് പമ്പിംഗ് ഹോസ് 85bar CP1233

  4 സ്റ്റീൽ വയർ ഹൈ പ്രഷർ കോൺക്രീറ്റ് പമ്പിംഗ് ഹോസ് 85bar CP1233

  കോൺക്രീറ്റ് പ്ലെയ്‌സ്‌മെന്റ് ഹോസ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌ത് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഉരച്ചിലുകൾ ഉള്ള പ്രയോഗങ്ങളെ ചെറുക്കുന്ന തരത്തിലാണ്, കൂടാതെ മണൽ, ഷോട്ട്, ഉണങ്ങിയ സിമന്റ്, ചരൽ, വിത്ത്, കുമ്മായം, മൃഗം എന്നിവയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ഉരകുന്ന വസ്തുക്കളെ ചെറുക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഞങ്ങളുടെ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്‌ലിംഗ് ഹോസുകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌ത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. തീറ്റ, അല്ലെങ്കിൽ നേരിയ രാസവസ്തുക്കൾ പോലും,
 • സ്റ്റീം ഹോസ് ST250

  സ്റ്റീം ഹോസ് ST250

  ഞങ്ങളുടെ 17 ബാർ റെഡ് സ്റ്റീം ഹോസ് സ്റ്റീം, ഫ്ലൂയിഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ആപ്ലിക്കേഷനുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മികച്ച ഉയർന്ന സമ്മർദ്ദ പ്രതിരോധം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.മെറ്റീരിയൽ നൽകുന്ന മികച്ച കാലാവസ്ഥാ പ്രതിരോധം കാരണം ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള EPDM റബ്ബറിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പ്രത്യേക ഹോസ് നിർമ്മിക്കുന്നത്.
 • സാൻഡ്ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് ഹോസ് SB300

  സാൻഡ്ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് ഹോസ് SB300

  പൊതു സാൻഡ്ബ്ലാസ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്കുള്ള സാൻഡ്ബ്ലാസ്റ്റ് ഹോസ്, മണൽ, സ്റ്റീൽ ഷോട്ട്, കെട്ടിട പരിപാലനം, പുനരുദ്ധാരണം അല്ലെങ്കിൽ ലോഹ ഭാഗങ്ങൾ, കല്ല് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് വൃത്തിയാക്കൽ, ഫിനിഷിംഗ് എന്നിവയിൽ കാണപ്പെടുന്ന മറ്റ് ഉരച്ചിലുകൾ എന്നിവയുടെ ഉയർന്ന വേഗത കൈമാറ്റത്തിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു.ഇത് ഒരു കിങ്ക് റെസിസ്റ്റന്റ് സാൻഡ്ബ്ലാസ്റ്റ് ഹോസ് ആണ്.
 • ടെക്സ്റ്റൈൽ കോർഡ് എയർ ഹോസ് AS300 (മിനുസമാർന്ന ഉപരിതലം)

  ടെക്സ്റ്റൈൽ കോർഡ് എയർ ഹോസ് AS300 (മിനുസമാർന്ന ഉപരിതലം)

  റബ്ബർ വാട്ടർ ഹോസ്, വാട്ടർ ഡെലിവറി ഹോസ്, റബ്ബർ വാട്ടർ ട്യൂബിംഗ്, റൈൻഫോഴ്സ്ഡ് വാട്ടർ ഹോസ്, എയർ ഡെലിവറി ഹോസ്, എയർ റബ്ബർ ഹോസ്, ഫ്ലെക്സിബിൾ റൈൻഫോഴ്സ്ഡ് എയർ ഹോസുകൾ, റൈൻഫോഴ്സ്ഡ് എയർ ട്യൂബിംഗ്, ഹൈ പ്രഷർ റബ്ബർ എയർ പൈപ്പ് ലൈൻ. വ്യവസായങ്ങളിലെ വിവിധ പൊതു ആവശ്യങ്ങൾക്കായി, നിർമ്മാണം സൈറ്റുകളും ഖനികളും.
 • ഓയിൽ ടാങ്ക് ട്രക്ക് ഹോസ് OT150

  ഓയിൽ ടാങ്ക് ട്രക്ക് ഹോസ് OT150

  അപേക്ഷ: റിഫൈനറികൾ, ബൾക്ക് പ്ലാന്റുകൾ, സർവീസ് സ്റ്റേഷനുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ സംഭരണ ​​ടാങ്കുകളിൽ നിന്നും ടാങ്ക് ട്രക്കുകളിൽ നിന്നും ഗ്യാസോലിൻ, ഇന്ധന എണ്ണ എന്നിവ ബൾക്ക് ലോഡുചെയ്യുന്നതിനും ഇറക്കുന്നതിനും.ഹാർഡ് ടൈപ്പ് ഹോസ്.നിർമ്മാണം: ബ്രെയ്‌ഡഡ് കോർഡ് നൂലും സ്‌പ്രിംഗ് സ്റ്റീൽ വയർ ഓയിലും ഉരച്ചിലിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന വെതർ പ്രൂഫിന്റെ ഒരു ഹെലിക്‌സും ഉപയോഗിച്ച് ഉറപ്പിച്ച മിനുസമാർന്ന ട്യൂബ്.
 • വാട്ടർ ഡെലിവറി ഹോസ് WD300

  വാട്ടർ ഡെലിവറി ഹോസ് WD300

  കാർഷിക, നിർമ്മാണ, ഖനന വ്യവസായങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് അനുയോജ്യമായ ഒരു മീഡിയം-ഡ്യൂട്ടി സക്ഷൻ ആൻഡ് ഡെലിവറി ഹോസ്.നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവുമായ മർദ്ദം പ്രയോഗങ്ങളിൽ വെള്ളം, കടൽ വെള്ളം, നേരിയ സ്ലറി എന്നിവയ്ക്ക് ഹോസ് അനുയോജ്യമാണ്.
 • ഓക്സിജൻ & അസറ്റിലീൻ വെൽഡിംഗ് ഹോസ് OA300

  ഓക്സിജൻ & അസറ്റിലീൻ വെൽഡിംഗ് ഹോസ് OA300

  അപേക്ഷ ഓക്സിജൻ, അസറ്റിലീൻ, എൽപിജി, ജ്വലനം ചെയ്യാത്ത വാതകങ്ങൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക.BS 5120, ISO 3821, EN 559, DIN 8541, SIS 278265, IS 714 അനുസരിച്ചാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൺസ്ട്രക്ഷൻ ട്യൂബ്: തടസ്സമില്ലാത്തത്.വെൽഡിംഗ് വാതകങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ സിന്തറ്റിക് റബ്ബർ.ബലപ്പെടുത്തൽ: ഉയർന്ന ടെൻസൈൽ സിന്തറ്റിക് നാരുകൾ.കവർ: ചുവപ്പ്, നീല, കറുപ്പ്,
 • ഓയിൽ സക്ഷൻ & ഡിസ്ചാർജ് ഹോസ് OSD300

  ഓയിൽ സക്ഷൻ & ഡിസ്ചാർജ് ഹോസ് OSD300

  അപേക്ഷ: പരമാവധി ഫ്ലോ റേറ്റ് ആവശ്യമുള്ള ടെർമിനലുകളിലും ഡോക്കുകളിലും പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അൺലോഡ് ചെയ്യാനും ലോഡുചെയ്യാനും ഹെവി ഡ്യൂട്ടി സേവനത്തിനായി.നിർമ്മാണം: പ്രീമിയം ഗുണമേന്മയുള്ള വസ്തുക്കൾ, വളരെ വഴക്കമുള്ള, ഭാരം കുറഞ്ഞ.സിന്തറ്റിക് ഫാബ്രിക് സ്പ്രിംഗ് സ്റ്റീൽ വയറിന്റെ ഒരു ഹെലിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
 • ഫുഡ് ഗ്രേഡ് ഡെലിവറി ഹോസ് FD150

  ഫുഡ് ഗ്രേഡ് ഡെലിവറി ഹോസ് FD150

  വെളുത്ത EPDM-ൽ ഉള്ള അതിന്റെ ആന്തരിക പൈപ്പ് വിഷരഹിതവും ദുർഗന്ധം തടയുന്നതും ഒരു രുചിയും കൈമാറാത്തതുമാണ്.ഉരച്ചിലുകൾ, ഓസോൺ, അന്തരീക്ഷ ഏജന്റുകൾ തുടങ്ങിയ ബാഹ്യ ആക്രമണങ്ങളെ അതിന്റെ കോട്ടിംഗ് പ്രതിരോധിക്കും.രണ്ട് ടെക്സ്റ്റൈൽ ബ്രെയ്ഡുകളും ഒരു മെറ്റൽ കോയിലും ഉപയോഗിച്ച് ഹോസിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.ഇത് യൂറോപ്യൻ, എഫ്ഡിഎ എന്നിവയ്ക്ക് അനുസൃതമാണ്
 • ഫുഡ് ഗ്രേഡ് ഡെലിവറി ഹോസ് FD230

  ഫുഡ് ഗ്രേഡ് ഡെലിവറി ഹോസ് FD230

  വെളുത്ത EPDM-ൽ ഉള്ള അതിന്റെ ആന്തരിക പൈപ്പ് വിഷരഹിതവും ദുർഗന്ധം തടയുന്നതും ഒരു രുചിയും കൈമാറാത്തതുമാണ്.ഉരച്ചിലുകൾ, ഓസോൺ, അന്തരീക്ഷ ഏജന്റുകൾ തുടങ്ങിയ ബാഹ്യ ആക്രമണങ്ങളെ അതിന്റെ കോട്ടിംഗ് പ്രതിരോധിക്കും.രണ്ട് ടെക്സ്റ്റൈൽ ബ്രെയ്ഡുകളും ഒരു മെറ്റൽ കോയിലും ഉപയോഗിച്ച് ഹോസിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.ഇത് യൂറോപ്യൻ, എഫ്ഡിഎ എന്നിവയ്ക്ക് അനുസൃതമാണ്
 • ഫുഡ് ഗ്രേഡ് ഡെലിവറി ഹോസ് FD300

  ഫുഡ് ഗ്രേഡ് ഡെലിവറി ഹോസ് FD300

  വെളുത്ത EPDM-ൽ ഉള്ള അതിന്റെ ആന്തരിക പൈപ്പ് വിഷരഹിതവും ദുർഗന്ധം തടയുന്നതും ഒരു രുചിയും കൈമാറാത്തതുമാണ്.ഉരച്ചിലുകൾ, ഓസോൺ, അന്തരീക്ഷ ഏജന്റുകൾ തുടങ്ങിയ ബാഹ്യ ആക്രമണങ്ങളെ അതിന്റെ കോട്ടിംഗ് പ്രതിരോധിക്കും.രണ്ട് ടെക്സ്റ്റൈൽ ബ്രെയ്ഡുകളും ഒരു മെറ്റൽ കോയിലും ഉപയോഗിച്ച് ഹോസിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.ഇത് യൂറോപ്യൻ, എഫ്ഡിഎ എന്നിവയ്ക്ക് അനുസൃതമാണ്
 • മെറ്റീരിയൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഹോസ് MD150

  മെറ്റീരിയൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഹോസ് MD150

  നിർമ്മാണം: അകത്തെ ട്യൂബ്: കറുത്ത ഉയർന്ന ടെൻസൈൽ ആൻഡ് അബ്രസിഷൻ NR/BR സിന്തറ്റിക് റബ്ബർ.ബലപ്പെടുത്തൽ: ഹൈ ടെൻസൈൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ടെക്സ്റ്റൈൽ കോർഡ്.കവർ:കറുത്ത NR/SBR റബ്ബർ, കാലാവസ്ഥയും ഉരച്ചിലുകളും പ്രതിരോധിക്കുന്ന ഉയർന്ന ടെൻസൈൽ സിന്തറ്റിക് റബ്ബർ.പ്രവർത്തന സമ്മർദ്ദം: സ്ഥിരമായ മർദ്ദം 10Bar /150psi താപനില പരിധി:-20℃~+80℃ (-4°F~167°F) അപേക്ഷ: ഉണങ്ങിയ സിമന്റ്, പെബിൾ ലൈൻ, ഉരച്ചിലുകൾ മുതലായവ വിതരണം ചെയ്യാൻ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. സക്ഷൻ ആൻഡ് ഡെലിവറി ഹോസ് ഉരച്ചിലിന്റെ പ്രതിരോധം പ്രാഥമികമായി ആവശ്യമുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്ക്...
 • മെറ്റീരിയൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഹോസ് MD300

  മെറ്റീരിയൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഹോസ് MD300

  സിമന്റ്, സ്‌ക്രീഡ്, പ്ലാസ്റ്റർ, നാരങ്ങ, ചോക്ക്, മൃഗങ്ങളുടെ തീറ്റ, മണൽ, സ്വയം ഒതുക്കുന്ന കോൺക്രീറ്റ് എന്നിവ പോലുള്ള ഉരച്ചിലുകൾ കൈമാറാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്‌ലിംഗ് ഹോസുകൾ.ലൈനറുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് കഠിനമായ ധരിക്കുന്ന, വൈദ്യുതചാലകമായ പ്രകൃതിദത്ത റബ്ബറിൽ നിന്നാണ്, ഇത് സ്റ്റാറ്റിക് ബിൽഡ് അപ്പ് ഇല്ലാതാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.
 • മെറ്റീരിയൽ സക്ഷൻ & ഡിസ്ചാർജ് ഹോസ് MSD150

  മെറ്റീരിയൽ സക്ഷൻ & ഡിസ്ചാർജ് ഹോസ് MSD150

  സിമന്റ്, സ്‌ക്രീഡ്, പ്ലാസ്റ്റർ, നാരങ്ങ, ചോക്ക്, മൃഗങ്ങളുടെ തീറ്റ, മണൽ, സ്വയം ഒതുക്കുന്ന കോൺക്രീറ്റ് എന്നിവ പോലുള്ള ഉരച്ചിലുകൾ കൈമാറാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്‌ലിംഗ് ഹോസുകൾ.ലൈനറുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് കഠിനമായ ധരിക്കുന്ന, വൈദ്യുതചാലകമായ പ്രകൃതിദത്ത റബ്ബറിൽ നിന്നാണ്, ഇത് സ്റ്റാറ്റിക് ബിൽഡ് അപ്പ് ഇല്ലാതാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.